As time goes by


Graduation film made in 2016, Communication University of China, BeijingPoster illustration by Sun Jingyi


As Time Goes, Cui Daiqi, Cheng Xiaorong, Dong Yingda, Sun Jingyi